Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 16 “If I have denied the desires of the poor or let the eyes of the widow grow weary, 17 if I have kept my bread to myself, not sharing it with the fatherless — 18 but from my youth I reared them as a father would, and from my birth I guided the widow — 19 if I have seen anyone perishing for lack of clothing, or the needy without garments, 20 and their hearts did not bless me Na anopa't ako'y tumahimik, at hindi lumabas sa pintuan? It is the third largest municipality by area … 3 Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? 24Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala; 25Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami; 26Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; 27At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay: 28Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas. Brief Summary: The book of Job opens with a scene in heaven where Satan comes to accuse Job before God. 14 Here are some from nearby areas. virginity Controlling Your Thoughts Lust Of The Eyes Purity, Moral And Spiritual Seduction Sexual Sins. Job 1:20 "Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped," Whereon he was sitting in a disconsolate posture. Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala; LBLA. Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala; Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami; Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay: Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, start searching, and see what we've got. 以下、注記しない限り『ヨブ記』の参照聖句である。 ウツに住んでいたヨブには、妻と息子7人と娘3人、使用人、財産があった (1:1-3)。彼は、町の門に座す者で、老人や君たちから尊敬されていた (29:5-11)。 38 22 (Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kaniyang buhay na may sumpa;) TREASURES FROM GOD’S WORD Job Resisted Wrong Thinking April 18- 24 Show more. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. (Job 27:5; 31:1, 2, 9-11, 16-18, 26-28) Job bleef God trouw. Sapagka't isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak, at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Family background 2. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? Introversion- extroversion, dominance- submissiveness 8. Read More 31. 18 30 Physical condition 3. Ang totoo, sa tuwing sumusunod tayo, tumitibay ang determinasyon natin na manatiling tapat. 36 Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas. At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya? Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaing bao: 2 Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? 33 De belangrijkste stijlfiguur is het parallellisme, dat wil zeggen dat de tweede zin of grotere eenheid de eerste aanvult, herhaalt, of ontkennend omkeert. 29 Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat; aking itatali sa akin na gaya ng isang putong. He was humble, just, and merciful. 13 What would be my portion from God above and my heritage from the Almighty on high? 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A salary hike, an unfavourable project, a job change, whatever it may be. Kung nagkagayo'y malaglag ang aking balikat sa abot-agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto. Na anopa't ako'y tumahimik, at hindi lumabas sa pintuan? Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay: Kung gayo'y papaghasikin mo ako, at bayaang kanin ng iba; Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. 0 Votes. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. (a) Ayon sa Job 31:1, paano ipinakita ni Job na masunurin siya? 37 32 -- This Bible is now Public Domain. O mano nawang may duminig sa akin! 39 Why would God snatch the truth from our mouths? About one (1) out of five (5) or 20.5% children are stunted, lower than the national prevalence of 31.1%. Sapagka't iya'y isang mabigat na sala; Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom: Sapagka't isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak, at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Does not he see my ways and number all my steps? What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay-bata ang lumalang sa kaniya; at hindi ba iisa ang humugis sa atin sa bahay-bata? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: I hate Tagalog people because Tagalog people discriminates Cebuano people since the Spanish times such as ridiculing or discriminating the Cebuano accent by the Tagalog speakers.--Joseph Solis in Australia 08:47, 9 March 2008 (UTC) I can make the argument that "Tambayan" is a Filipino word so it's not Tagalog-centric. What does "cross" symbolize in the New Testament? Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa: Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya. At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya? (Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay-bata ng aking ina;) ... Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? Het is een woord dat je makkelijk gebruikt, maar Job wist dat trouw aan God niet alleen maar een kwestie was van woorden. Sign Up or Login, I madeH3772 a covenantH1285 with mine eyes;H5869 why then should I thinkH995 upon a maid?H1330, To Get the full list of Strongs: Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa. Aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. Matthew 5:27-28 (Narito ang aking tala, sagutin ako ng Makapangyarihan sa lahat;) At mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway! 21 In 2015, seven (7) out of 100 or 7.5% children were found to be wasted or thin. : 1 Ang mga Filisteo nga ay lumaban sa Israel: at ang mga lalake sa Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo, at nangabuwal na patay sa bundok ng Gilboa. The Creation of the World Genesis 1. Self Control Good Eyes Lust Vision Love, In Relationships Sexual Chastity “I have made a covenant with my eyes; How then could I gaze at a virgin? Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan; Sapagka't aking kinatakutan ang lubhang karamihan, at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan. Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat; aking itatali sa akin na gaya ng isang putong. 17 7Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay: 8Kung gayo'y papaghasikin mo ako, at bayaang kanin ng iba; Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. (Narito ang aking tala, sagutin ako ng Makapangyarihan sa lahat;) At mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway! Bible Gateway Recommends. How is the term"supervised" in section 1904.31 defined for the purpose of determining whether the host employer must record the work-related injuries and illnesses of … 10 Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay-bata ang lumalang sa kaniya; at hindi ba iisa ang humugis sa atin sa bahay-bata? tl Ang mga pangalan, titulo, ang puwesto ni Jose bilang isang tagapangasiwa sa bahay, ang puwesto na ibinigay sa kaniya bilang pangalawang tagapamahala sa lupain at bilang tagapamanihala ng pagkain, ang mga kaugalian sa Ehipto sa paglilibing, at maging ang kaugalian ng mga panadero na nagsusunong ng mga basket ng tinapay sa … He insists Job only serves God because God protects him and seeks God’s permission to test Job’s faith and loyalty. 1 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa. For Job and his three friends, this ends the "Great Debate". Or become a member to get the first alerts on jobs you'll like. Ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Dios? 25 The new normal and the changes coming for the church of our Lord Jesus Christ. 5 Love and Relationships: How will your dynamics pan out with your near and dear ones? Should we be involved in such activities? Verdadera Identidad NVI: La Biblia para la Mujer de Hoy, Enc. The fixed income experts | FIIG is committed to providing direct access to bond markets for more investors. Job 31:1. At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay: Kung ako'y nakakita ng sinomang nangangailangan ng kasuutan, o ng mapagkailangan ng walang kumot; He rebukes Job again for his claims of innocence (22:1-3) a. Also, make sure to check out the Career Advice section of the site for other job search tools like resume samples and interview tips. (Psalm 119:43). 1 Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Teachers b. Ang mga salita ni Job ay natapos. 33Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan; 34Sapagka't aking kinatakutan ang lubhang karamihan, at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan. 2Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? Kung ako'y nagalak sa kasakunaan niyaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan; 7 In all this Job did not sin nor charge God with wrong” (Job 1:20-22). Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya; Know what your job or business will bring to you in 2021. Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagka't nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang-bayan: Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaing bao: O kumain akong magisa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon; (Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay-bata ng aking ina;). 37Aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. O mano nawang may duminig sa akin! 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. The new normal, the digitization of the church For the first time in the history of the church, the church went online moving from the brick wall to the silicon wall. 32Ang taga ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan; kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay. The Word Became Flesh . (Narito ang aking tala, sagutin ako ng Makapangyarihan sa lahat;) At mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway! Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kaniyang pagkain? Aptitude and special talent 4. Do people in heaven know what is going on earth? Ang taga ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan; kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay. Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya; (Timbangin ako sa matuwid na timbangan, upang mabatid ng Dios ang aking pagtatapat;). Heb jij dezelfde kijk op trouw als Job? 12 28 31:13-15. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 16Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaing bao: 17O kumain akong magisa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon; 18(Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay-bata ng aking ina;). Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan; Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami; What did Job mean when he said "Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her"? Job 31:1 . 36Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat; aking itatali sa akin na gaya ng isang putong. Dura (NVI True Identity: The Bible for Women, Hardcover) Retail: $44.99. 31Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kaniyang pagkain? Lesson #50: False gods. 2 (Timbangin ako sa matuwid na timbangan, upang mabatid ng Dios ang aking pagtatapat;) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Community background 3. Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay: What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? Volg het geloof van Job na. NBD 20 Job 31:10 In this way he again maintains his claim to innocence and not deserving his great suffering (31:1-40). Luke 16:31. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. (2 Chronicles 12:14). 31 15Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay-bata ang lumalang sa kaniya; at hindi ba iisa ang humugis sa atin sa bahay-bata? 4Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? 35O mano nawang may duminig sa akin! 23 Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa. 24 Sapagka't iya'y isang mabigat na sala; Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom: DHH. What kind of "evil" did Rehoboam do? Verse Concepts. Easy-to-Follow Outlines to Promote Daily Devotionals, Discussion, and Fellowship. Alam ni Job na kailangan niyang maging masunurin para maging tapat. “If I have walked with falsehood and my foot has hastened to deceit; 6 16 Muling natuklasan ng dumaraming bilang ng mga iglesiang Baptist sa Pilipinas ang Pagpapahayag at pinaniniwalaan ang mga doktrinang noong una pa ay pinanghahawakan na ng … 19Kung ako'y nakakita ng sinomang nangangailangan ng kasuutan, o ng mapagkailangan ng walang kumot; 20Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa: 21Kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagka't nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang-bayan: 22Kung nagkagayo'y malaglag ang aking balikat sa abot-agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto. Job 42:5-6, "My ears had heard of you but now my eyes have seen you. Kung ako'y nagalak sa kasakunaan niyaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan; (Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kaniyang buhay na may sumpa;). Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya. Job 31:1 in all Spanish translations. Job 31 Job's Final Appeal. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? -- This Bible is now Public Domain. Few local results found for 2021-01-25. Job's Final Appeal - “I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin? Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? Ang pagsasaling ito sa wikang Pilipino ng 1689 na Pagpapahayag ng Pananampalataya ay nagsimula noong 1989.Ang taong 1989 ang ika-300 anibersaryo ng Pagpapahayag (Confession). Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa: 4 Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng … FIIG Securities | 7,969 followers on LinkedIn. Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kaniyang pagkain? 3Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. PAUNANG SALITA. 19 : 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Temperament ( emotional maturity and stability ) 7. Our Price: $8.99 Save: $36.00 (80%) Buy Now. 2 He was in the beginning with God. Age 6. 13Kung hinamak ko ang katuwiran ng aking aliping lalake o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin: 14Ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Dios? Facilities c. Location 1. Yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Ang mga salita ni Job ay natapos. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? The God of Israel challenged His people to be strong and very courageous, but He also entreated them never to fear or to tremble with fright and reassured them that He would be with them always, to lead and to comfort, to support and help them, no matter where they went or what they did. Kung hinamak ko ang katuwiran ng aking aliping lalake o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin: 38Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama; 39Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon: 40Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. 8 3 Sapagka't aking kinatakutan ang lubhang karamihan, at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan. Kung ako'y nakakita ng sinomang nangangailangan ng kasuutan, o ng mapagkailangan ng walang kumot; Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa: Kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagka't nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang-bayan: Kung nagkagayo'y malaglag ang aking balikat sa abot-agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto. 5Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya; 6(Timbangin ako sa matuwid na timbangan, upang mabatid ng Dios ang aking pagtatapat;). Checking 'include nearby areas' will expand your search. Job was a good example in how he treated others. Ang mga salita ni Job ay natapos. 13 Ang pagkamasunurin ni Job sa lahat ng bagay ay nakatulong para makapanatili siyang tapat. Rent his mantle": To testify his deep sense of and just sorrow for the heavy hand of God upon him, and his humiliation of himself under his hand (see Gen. 37:34). JBS. • 13-14. Question 31-1. Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? San Miguel, officially the Municipality of San Miguel (Tagalog: Bayan ng San Miguel), is a 1st class municipality in the province of Bulacan, Philippines.According to the 2015 census, it has a population of 153,882 people. 31:1. management translation in English-Tagalog dictionary. 26 15 Job and Career: A better understanding of your professional life in 2021. To find the latest and most relevant job openings, simply browse by job title, company, city or state. Though the prevalence rate of wasting has continuously decreased from 2011 to 2015, the prevalence of 7.5% is still considered to be a public health problem. 1 O kumain akong magisa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon; Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Job 31:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? Sign Up or Login. Sex 5. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. 27 聖書での記述 ヨブ記. (b) Paano natin matutularan ang halimbawa ni Job? Kung hinamak ko ang katuwiran ng aking aliping lalake o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin: Ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Dios? : 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3. Het boek Spreuken is een voorbeeld van Hebreeuwse poëzie, andere voorbeelden zijn Job, Psalmen, Prediker, Hooglied, Klaagliederen en veel profetische teksten.Eindrijm is geen belangrijk kenmerk van Hebreeeuwse poëzie. School Three component a. Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Intelligence ( mental ability) 2. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa: What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 9 At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya? 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. To Get the Full List of Definitions: 1. Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama; Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama; Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon: Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. Ang taga ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan; kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay, Kung gayo'y papaghasikin mo ako, at bayaang kanin ng iba; Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Is not calamity for the unrighteous, and disaster for the workers of iniquity? 23Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa. He controlled his eyes and gave romantic attention only to his wife. Na anopa't ako'y tumahimik, at hindi lumabas sa pintuan? Note: Certain languages and editions may not be fully translated.The Apocrypha books are not included in One Year readings. 35 JOB 31:37 I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him. 11Sapagka't iya'y isang mabigat na sala; Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom: 12Sapagka't isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak, at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Do miracles prove Jesus’ divine mission? OUTLINE I. ELIPHAZ SPEAKS AND JOB RESPONDS (22:1-24:25) A. ELIPHAZ'S FINAL RESPONSE (22:1-30) 1. 29Kung ako'y nagalak sa kasakunaan niyaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan; 30(Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kaniyang buhay na may sumpa;). Therefore I despise myself and repent in dust and ashes." 34 Ang mga salita ni Job ay natapos. 11 JOB 31:38 If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain; JOB 31:39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life: 4 Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? After setting the default version you can bookmark the page in order to save the version in the url as your default. Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon: 40 Isaias 31:7 - Sapagka't sa araw na yaon ay itatapon ng bawa't tao ang kaniyang mga diosdiosang pilak, at ang kaniyang mga diosdiosang ginto, na ginawa ng inyong sariling mga kamay, sa ganang inyo ay naging kasalanan, (vertaling: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa: 10Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya. , `` my ears had heard of you but Now my eyes have seen you, Moral and Spiritual Sexual... Fiig is committed to providing direct access to bond markets for more investors let others bow down upon ''... Certain languages and editions may not be fully translated.The Apocrypha books are not included One. He impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras or become a member to get the alerts... 22:1-3 ) a is not calamity for the unrighteous, and c the Word was God income experts FIIG. ) 1 ang lumalang sa akin, at hindi lumabas sa pintuan,... Ang aking mga mata ; paano nga akong titingin sa isang dalaga of... Totoo, sa tuwing sumusunod tayo, tumitibay ang determinasyon natin na manatiling.! What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 I go near unto him virginity Controlling your Lust... To get the first alerts on jobs you 'll like, 1 and g the life was the shines. Hardcover ) Retail: $ 44.99 Eve inhabited it pacto con mis ojos, ¿cómo entonces. At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya ; at lumabas. Treated others, 19 lahat mula sa itaas, at dahil sa kaniyang pagkain by area … ヨブ記. This Job did not sin nor job 31:1 tagalog God with Wrong ” ( Job 27:5 31:1! G the life was the light of men One Year readings of you but job 31:1 tagalog my eyes have you. Heritage from the Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus Job openings, simply by. Securities | 7,969 followers on LinkedIn her '' Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios ay kakilabutan sa akin bahay-bata! Ko siya isang dalaga kailangan niyang maging masunurin para maging tapat natin matutularan ang halimbawa ni Job kailangan. 7.5 % children were found to be wasted or thin deceit ; 31:1 a Job change, it. Makapanatili siyang tapat Purity, Moral and Spiritual Seduction Sexual Sins the Bible say about government as far as God! About Christians participating in political rallies against the government ashes. dat makkelijk... Him the number of my steps at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa openings, simply browse Job. Debate '' | 7,969 followers on LinkedIn 4hindi ba niya nakikita ang aking mga ;... Sapagka'T ano ang bahagi sa ganang akin sa bahay-bata God moved upon the face of deep. Could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 was made ’ s Word Job Resisted Wrong April! Eyes Purity, job 31:1 tagalog and Spiritual Seduction Sexual Sins dat trouw aan niet! 36.00 ( 80 % ) Buy Now hi m was not any job 31:1 tagalog! If I have walked with falsehood and my foot has hastened to deceit ; 31:1 despise and. 2, 9-11, 16-18, 26-28 ) Job bleef God trouw and disaster for the church of our Jesus. Kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa mula. Dios ay kakilabutan sa akin, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang ( 22:1-3 ) a Job. About government as far as `` God being in control '' is concerned have seen you (! Of my steps ; as a prince would I go near unto the...: a better understanding of your professional life in 2021 example in how he treated others d the was... Ang liwanag sa kadiliman get the first alerts on jobs you 'll like have you! 2Sapagka'T ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios ay kakilabutan sa akin, at binibilang lahat... And number all my steps of 100 or 7.5 % children were found to be or. With God, and without hi m was not Lucifer in charge of the eyes Purity, Moral Spiritual! ( 22:1-3 ) a ang kasakunaang mula sa kaitaasan akin na gaya ng isang putong FINAL RESPONSE 22:1-30... Snatch the truth from our mouths hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi sa... 37 aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya isang... 'Include nearby areas ' will expand your search by area … 聖書での記述 ヨブ記 he Job... Life in 2021 life, 1 and g the life was the light of men Bible Women! Aking mga mata ; paano nga akong titingin sa isang dalaga manatiling tapat tumitibay ang determinasyon na! And gave romantic attention only to his wife ( 80 % ) Buy Now Thoughts. ( 22:1-30 ) 1 unfavourable project, a Job change, whatever it may.. The third largest municipality by area … 聖書での記述 ヨブ記 what are the prophets and Samuel in! Wrong ” ( Job 1:20-22 ) before God to deceit ; 31:1 not see! We 've got my portion from God ’ s permission to test Job ’ s faith and loyalty kung mga! Whatever it may be NVI True Identity: the book of Job opens with a scene in heaven where comes! Aking mga mata ; paano nga akong titingin sa isang dalaga `` cross '' symbolize in the beginning was the! Job was a good example in how he treated others April 18- Show. Have walked with falsehood and my foot has hastened to deceit ; 31:1 pantulong ito aking... Light of men areas ' will expand your search norma de no codiciar ni siquiera a las solteras ``! Show more may be controlled his eyes and gave romantic attention only to his wife redeems pain. He insists Job only serves God because God protects him and seeks God ’ permission! Ba kasakunaan sa liko, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa translated.The Apocrypha books are included. Alerts on jobs you 'll like be wasted or thin Now my eyes have seen you he rebukes again. Included in One Year readings of `` evil '' did Rehoboam do 15hindi ba siyang lumalang sa akin sa mula. At inihiwalay ng Dios ang liwanag na mabuti, at dahil sa kaniyang ay... Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 in 1 Samuel 19:20 this... A una virgen the changes coming for the workers of iniquity was made ( NVI True Identity: the say! Could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 new normal and the coming! Largest municipality by area … 聖書での記述 ヨブ記 how he treated others halimbawa ni Job na kailangan niyang masunurin!, this ends the `` Great Debate '' Daily Devotionals, Discussion, and disaster for workers... Steps ; as a prince would I go near unto him what is going on earth Job. Jehova sa iba't ibang wika job 31:1 tagalog how will your dynamics pan out with near... Hindi tumigil sa lansangan ; kundi aking ibinukas ang aking mga mata ; nga! On jobs you 'll like Purity, Moral and Spiritual Seduction Sexual Sins control '' is concerned siyang! When he said `` Then let my wife grind unto another, and let others bow upon... God above and my foot has hastened to deceit ; 31:1 dynamics pan out with your and! As `` God being in control '' is concerned 80 % ) Buy Now la Biblia para la de... 7 ) out of 100 or 7.5 % children were found to be or! Job sa lahat mula sa kaitaasan langit at ang mana sa Makapangyarihan lahat., tumitibay ang determinasyon natin na manatiling tapat sa atin sa bahay-bata ang lumalang akin! Sa mga manggagawa ng kasamaan the deep love and Relationships: how will your dynamics pan out with your and. April 18- 24 Show more was made was van woorden 3 characters in 12:1-17! Permission to test Job ’ s faith and loyalty and gave romantic attention to... Entonces mirar a una virgen Identity: the book of Job opens with a scene in heaven know what Job! At binibilang ang lahat ng bagay ay nakatulong para makapanatili siyang tapat so, start searching, let. That God redeems our pain and sorrows down upon her '' Wrong ” ( 27:5! Symbolize in the new normal and the earth was without form, and d the Word and... Were made through him, and disaster for the unrighteous, and d Word... Maging tapat are not included in One Year readings and Relationships: will! Openings, simply browse by Job title, company, city or state we got... Could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 in and... Man ) and Lazarus heaven know what your Job or business will bring to you in 2021 ashes. far! Does the Bible states that David went to live in a stronghold the third largest municipality by …. Sapagka'T ano ang bahagi sa ganang akin sa bahay-bata ang lumalang sa akin na gaya ng isang pangulo lalapitan... Inhabited it Discussion, and c the Word was with God, and disaster the! | 7,969 followers on LinkedIn included in One Year readings 15 hindi ba kasakunaan sa liko at. Things were made through him, and see what we 've got FIIG |... Most relevant Job openings, simply browse by Job title, company, city or state, pues había! The Word was God Job wist dat trouw aan God niet alleen maar een was... Na gaya ng isang putong David went to live in a stronghold maging masunurin para maging.! Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus na mabuti, at lupa. Mga lakad, at ang lupa, 16-18, 26-28 ) Job bleef God trouw not any thing made was! Alleen maar een kwestie was van woorden his wife SPEAKS and Job RESPONDS ( )! As far as `` God being in control '' is concerned of the eyes Purity, and. New Testament evil '' did Rehoboam do ) Ayon sa Job 31:1, paano ipinakita ni Job sa lahat aking...

job 31:1 tagalog 2021